Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Информација за нова веб страна на Основен суд Струмица
Почитувани,

Ве известуваме дека новата веб страна на Основен суд Струмица веќе може да ја барате на следниот линк:

 http://www.sud.mk/wps/portal/osstrumica

Старата веб страна со адреса www.osstrumica.mk наскоро ќе биде исклучена.
  • ОСНОВЕН СУД СТРУМИЦА - НАДЛЕЖНОСТИ
  • Историјат
  • Судска Зграда
  • Годишни Извештаи
  • Куќен ред
Надлежност
Основниот суд Струмица е формиран за подрачјето на општините Струмица, Ново Село, Василево, Босилово, а во проширена надлежност и за подрачјето на Основен суд Радовиш. Основниот суд во Струмица е првостепен суд со проширена надлежност кој покрај надлежноста утврдена за основните судови со основна надлежност за подрачјата за кои се основани и тоа да одлучуваат:
1. во прв степен по кривичните дела и прекршоци, и тоа:
- за кривичните дела за кои со закон како главна казна е определена казна затвор до пет години, ако за некои кривични дела не е предвидена надлежност на друг суд,
- за кривични дела за кои со посебен закон е определена надлежност на суд со основна надлежност,
- да спроведува истрага или истражни дејствија за кривични дела од својата надлежност,
- за сите видови на прекршоци, освен за прекршоци кои созакон се ставени во надлежност на орган на државна управаили организација или друг орган што врши јавни овластувања и
- за жалби и пригивори за постапките за кои се надлежни овие судови
2. во прв степен по граѓанските спорови, и тоа:
- за спорови во имотно-правните и други граѓанско правни односи на физички и правни лица, чија вредност е 15.000 евра во денарска противвредност, доколку со закон не е предвидена надлежност на друг суд,
- за спорови за утврдување и оспорување на татковство и мајчинство, утврдување на постоење на брак, поништување на брак и развод на брак,
- за законска издршка,
- за чување и воспитување на деца,
- за смеќавање на владение,
- за доживотна издршка,
- за надоместок на штета која не надминува 15.000 евра во денарска противвредност,
- за постапка за обезбедување и извршување,
- за работни односи,
- за спорови од наследно-правни односи,
- во вонпарнични и оставински работи,
- да водат тапии и
- за други работи утврдени со закон,

Надлежен е да одлучува и:
1. по кривичните дела, и тоа:
- за оние за кои со закон е предвидена казна затвор над пет години и за кривични дела и прекршици извршени од малолетни лица,
- да постапува по предмети за екстрадиција,
- по жалби и приговори за постапките за кои е надлежен и
- да решава за постапки за меѓународна правна помош утврдена со закон.

2. по граѓанските спорови, и тоа:
- за спорови од имотно-правните и други граѓанско правни односи на физички и правни лица, чија вредност е над 15.000 евра во денараска противвредност, доколку со закон не е предвидена надлежност на друг суд,
- во трговски спорови во кои двете странки се правни лица или државни органи, како и спорови од авторски и други сродни права и права од индустриска сопственост,
- водат судски регистар за политички партии,
- во постапка за стечај и ликвидација,
- во спорови за утврдување и обезбедување за присилно извршување и
- за спорови на домашни правни и странски лица кои произлегуваат од нивните меѓусебни стопански односно трговски односи
Историјат
Повелбата за устројството на редовните народни судови на федерална Македонија што ја донесе Президиумот на АСНОМ на 31.03.1945 г. и првиот законодавен акт на Првиот законодавен орган создаден во НОВ, го утврди постоењето на 25 општински судови, меѓу кои и Општинскиот суд во Струмица.
Во тоа време правосудниот оддел при Народноослободителниот одбор на Струмичката околија работеше во состав на еден дипломиран правник, референт и еден дактилограф, во денешниот објект на Собранието на општина Струмица. На 05.05.1945 г., по претходно избирање на претседател на Околиски суд – Струмица, на вообичаениот начин на известување, преку биење на барабан, граѓаните на град Струмица беа известени дека е основан и отпочна со работа општонароден суд и дека тука може да се обраќаат за решавање на своите права. Неколку дена потоа, избраниот прв претседател Сулејман Сулејманов, отпочна со пронаоѓање и собирање на канцелариската опрема што ја имаше поранешниот суд, како и со прибирање на зачуваните судски описи, со што се создадоa скромни, но сепак, најнеопходни предуслови за отпочнување со работа. Наскоро по отпочнување со работа беше избран уште еден судија Никола Орцев. Во таков состав, Судот се смести во поранешната судска зграда во стариот дел на Струмица.
Почетното работење на Судот по надлежност, рамковно не беше одредено се до донесувањето на Законот за уредување на народните судови во рамките на Нова Југославија. Со тој закон видовите, организацијата и надлежноста на судовите се одредуваа за редовните судови преку извршувањето на главните задачи во вршење на правораздавање:

1. Заштита на демократските тековини на Народноослободителната борба, заштита на правата и со закон заштитени интереси на установите, претпријатијата и организациите од јавен карактер, како и личните и имотни права и со закон заштитени интереси на граѓаните на Југославија;

2. Обезбедување на точното исполнување на законите и прописите со законска сила од страна на сите установи, претпријатија, организации, службени лица и граѓани на Југославија;

3. Воспитување на граѓаните во духот на верност кон татковината, во духот на точното исполнување на законите и чесно вршење на граѓанските права.


Судот, од зградата каде започнал со работење, во 1947 г. се преселил и ја продолжил работата во простории од приватна зграда на улица „Благој Мучето“. Дотогашниот претседател на Судот заминал на нова должност, а за нов претседател бил поставен Трајко Калајџиски. За судии биле избрани Љупчо Арапов и Ванчо Николчев, од кои последниот на оваа должност останал кратко време. Во 1951 г. Судот пак се преселил и работел во старата зграда. Во 1952 г. дошло до промена во организационата поставеност на судовите во Македонија, по која, Околискиот суд – Радовиш се приклучил кон Струмица, со што Околискиот суд Струмица станал месно надлежен за вршење на судската функција се до 1955 г.
Надлежноста на Судот во текот на 1976 г. најосетно се изменила со Законот за редовните судови. Со тоа Судот примил во надлежност да решава од граѓанска материја целосно за имотно – правните спорови меѓу физички лица и физички и правни лица, а од кривична материја, во најголем број за предвидените кривични дела во кривичните закони и други посебни закони, со кои е предвидена казна затвор до 10 години.

Во минатото, како претседатели во Основниот суд – Струмица:

Сулејман Сулејманов
Трајко Калајџиски
Љупчо Арапов
Васил Папестиев
Михаил Ефтимов
Ѓорги Мицев
Димитар И. Витанов
Александар Токарев
Стево Веслиевски
Нада Бајрактарова
Ѓорги Маневски
Емил Глигоров
Структура на судска зграда
Сутерен:

Извршен отсек
Извршно одделение
Доставувачи на пошта

Приземје:
На приземјето се сместени:
Судската полиција
Телефонската централа
Архивата
Судница бр. 1
Отсек за прием и експедиција
Крицичен отсек
Граѓански отсек
Отсек за извршување санкции и малолетници
Вонпроцесен отсек
Отсек за стечај и платни налози
Прекршочен отсек
Истражен отсек
Сметководство
Секретарот на судот
Претседателот на судот
Истражен судија

I кат:

На првиот кат се сместени судниците од 3 до 13 и Јавен правобранител на Р.М.

II кат:

На втори кат се сместени судските кабинети и две дактилобироа

III кат

На трети кат се сместени судски кабинети, дактилобироа, стручни соработници и приправници

Сала за состаноци
Судска библиотека